Book: “Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách (The oldest country houses in East Bohemia)”

Zuzana Syrová-Anýžová, Jiří Škabrada (2018), Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách (The oldest country houses in East Bohemia), Ed. Univerzita Pardubice.

The creation of a typological model of the late medieval village house by Jiří Škabrada was followed in the last decades by the discovery of a significant number of extraordinarily old village houses, which deepened our knowledge of the so-called folk architecture by almost two centuries. The largest number of these findings was made by Z. and J. Syroví in the eastern part of the Pardubice Region; together with J. Škabrada they tried to identify and document these objects. The core of the publication consists of a catalog of analyzes of nearly forty of these and other objects – houses and several barns. The analyzes also enrich the benefits of other disciplines from a number of co-authors – in particular a search of written sources that reveal the “human” side of the development of individual buildings. Most of the buildings and their construction stages were also dated by dendrochronology. In addition to new discoveries, the authors have finally managed to classify and accurately date some well-known buildings (Telecí No. 16, Dřevěnka in Úpice). In several cases, the workflows and remarkable results of repairs to these houses are presented to the reader. The book thus becomes a kind of textbook, which shows what we can learn about every country house today. The publication was published by the Village and Small Town Renewal Society and the University of Pardubice at the end of 2018. The publication was financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Pardubice Region.

Po vytvoření typologického modelu pozdně středověkého vesnického domu Jiřím Škabradou následovalo v posledních desetiletích objevování značného počtu mimořádně starých vesnických domů, které prohloubilo naše poznávání tzv. lidové architektury o téměř dvě staletí, na práh středověku. Největší počet těchto nálezů uskutečnili Z. a J. Syroví ve východní části Pardubického kraje; společně s J. Škabradou se pak snažili tyto objekty poznat a dokumentovat. Jádro publikace tvoří katalog rozborů téměř čtyř desítek těchto a dalších objektů – domů a několika stodol. Rozbory obohacují i přínosy dalších disciplín od řady spoluautorů – zejména rešerše písemných pramenů, jimiž se odkrývá „lidská“ stránka vývoje jednotlivých staveb. Většinu objektů a jejich stavebních etap se také podařilo přesně datovat pomocí dendrochronologie. Kromě nových objevů se autorům podařilo konečně zařadit a přesně datovat i některé známé stavby (Telecí čp. 16, Dřevěnka v Úpici). V několika případech se čtenářům představují i pracovní postupy a pozoruhodné výsledky oprav těchto domů. Kniha se tak stává i jakousi učebnicí, která ukazuje, co všechno se dnes můžeme dovědět vlastně o každém venkovském domě. Publikaci vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. a Univerzita Pardubice na konci roku 2018. Vydání finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Pardubický kraj.

Download a Sample PDF and Buy the book

See also the web-site of the SOVAMM Association for the Renewal of the Village and the Small Town ( Společnost pro obnovu vesnice a malého města): https://sovamm.wordpress.com/about/about-sovamm/

SOVAMM has been working on several projects supported by grants by the Czech Grant Agency and the Ministry of Culture – for example: Atlas of Vernacular Architecture in Czech Republic; detailed Survey of architectural and urban Heritage in the Territory of the Nation Park Podyjí ; inventory of architectural and urban heritage, documentation and sources, presentation by GIS.Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search